Importància de l’aïllament tèrmic

Importància de l’aïllament tèrmic

replica shoes for sale

L’aïllament tèrmic d’una casa és un tema crucial, un punt clau des de tots els punts de vista: energètic, econòmic, de confort, d’higiene… Sigui quin sigui el pressupost que es destini a aquest concepte, la inversió, si es fa bé planificada, sempre resultarà rendible. Sostres, murs, finestres, terres, portes…, totes els elements d’una casa són susceptibles de millorar el seu aïllament tèrmic.

D’altra banda, una casa amb un bon aïllament tèrmic, requereix menys esforç de manteniment, suportant millor el pas dels anys, ja que combinant una bona ventilació amb l’aïllament, s’aconsegueix reduir els possibles danys per humitats. Tenir en compte també, que els avantatges d’un bon aïllament tèrmic es noten en la salut, la reducció en el consum de recursos i en la disminució de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

Un gran percentatge de calor d’l’interior del nostre habitatge s’escapa per les juntes de les portes i les finestres. El tipus de vidre i el marc de les finestres determinen la qualitat de l’aïllament. Els vidres de doble vidre són una bona opció per evitar la pèrdua d’energia. Assegureu-vos de tenir finestres i portes de doble vidre, és a dir, tenint almenys dos panells de vidre separats per mil·límetres en lloc d’un sol vidre. El doble vidre també protegirà de el soroll exterior, mantenint la seva llar càlida i silenciosa.

Al contrari del que es pugui suposar, canviar les finestres del nostre habitatge per unes de millor qualitat, com per exemple, les finestres “ELKE” suposarà un estalvi considerable que es veurà reflectit en la factura de la llum, així que en pocs mesos recuperarem la inversió i posteriorment començarem a estalviar, per no parlar de l’confort que aconseguirem, així com unes millors condicions d’habitabilitat. Comptar amb unes finestres de bona qualitat que ens aportin un sistema d’aïllament eficient és essencial si volem tenir a casa una temperatura adequada, tant a l’estiu com a l’hivern.

high quality replica shoes